Předpověď sv. Františka o velké roztržce v Církvi a řádu (převzato) | MariaPRO

Příspěvek na chod stránek

Prosíme vás o libovolný finanční příspěvek na provoz stránek www.MariaPro.cz, www.Katolicky-Katechismus.cz a ww...

http://mariapro.cz/prispevek-na-chod-stranek/

ONLINE tradiční mše svaté z kostela svaté Gertrudy, kostela Krista Krále, z kaple svatého Wilfrida a z kaple Svaté Rodiny můžete sledovat zde nebo na kanálu www.mse.mariapro.cz

Tradiční mši svatou každý den online můžete sledovat na adrese www.mse.mariapro.cz

Předpověď sv. Františka o velké roztržce v Církvi a řádu (převzato)

16. Únor 2013 | Církev, Hlavní stránka, Vše

Pozvanka_III_rad_unor_2013

Před smrtí svolal sv. František své bratry a povzbudil je k vytrvalosti v budoucích bouřích a útrapách, řekl jim „Bratři, jednejte mužně, buďte silní a vytrvalí. Nastanou velké útrapy a svízele, kdy nastane mnoho tělesných i duchovních bouří a rozbrojů, kdy ochladne láska mnohých a nabude převahy hřích a neřest. Moc zlých duchů se netušeně rozpoutá, naše neposkvrněná čistota i jiných řádů bude znečištěna a jen málo křesťanů zůstane věrná papeži a římské Církvi. Papež bude zvolen nesprávnou volbou a v tom bouřlivém čase bude podávat mnohým falešné a smrtonosné své učení. Rozmnoží se pohoršení a náš řád bude rozdvojen, mnozí budou ztraceni, protože nebudou odporovat bludu, ale s ním souhlasit. Bude tolik mínění a bludných rozkolů v lidu, u řeholníků a duchovních, že kdyby tyto dny nebyly zkráceny, dle slov evangelia, byli by do bludu strženi i vyvolení, kdyby je neřídilo v tom zmatku nesmírné Boží milosrdenství. Na naši řeholi a náš život budou mnozí krutě útočit a přijdou nesmírná pokušení. Kdo však tehdy obstojí, ten obdrží korunu života. Běda těm kdo ztratí důvěru ve svůj řád a nebudou pevně stát proti pokušením, která jsou seslána na zkoušku vyvolených. Ti pak co zůstanou věrní zbožnosti a zachovají si plamen lásky, budou pronásledováni a tupeni jakožto neposlušní a rozkolníci. Jejich pronásledovatelé, oklamáni zlým duchem, se budou domnívat, že slouží Bohu, když je zabijí a vyhubí ze země. A tehdy bude Pán útočištěm trpících a spasí je, budou-li v něj doufat. Aby se stali podobnými Pánu, dá jim sílu, že zůstanou věrní a získají za život časný život věčný, poslechnou-li více Boha než lidi. Než souhlas s klamem a lží, raději podstoupí smrt. V tom čase bude od některých kazatelů pravda zahalena mlčením, od jiných zase zapřena a zavržena. Svatost života bude mnohým pro smích, právě proto jim Pán Ježíš Kristus nesešle hodného pastýře, ale velikého škůdce.

převzato : http://terciariserafinsti.webnode.cz/news/prorocka-slova-sv-frantiska-z-asissi/

 

Redakce

Redaktor portálu

Zobrazit komentáře

Napsat komentář